Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (UE) 216/679 (RODO) informuję, iż:

  1.  Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz małoletniego dziecka/małoletnich dzieci-uczniów szkoły jest Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza z siedzibą w Neplach ul. Parkowa 22; 21-550 Terespol;
  2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w szkole podstawowej możliwy jest pod numerem telefonu 83 375 18 31 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3.  Dane osobowe Pani/Pana i małoletniego ucznia/małoletnich uczniów przetwarzane będą w celu usprawnienie procesu nauki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i dydaktycznych w szkole art.6 ust 1 lit c i art. 9 ust9 lit g rozporządzenia ogólnego RODO, ustawy prawo oświatowe, rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawcze i opiekuńcze oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4.  Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w jednolitym rzeczowym okresie akt zatwierdzonych przez państwowe archiwum w Lublinie, to jest okres 5 lat;
  5.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.18 RODO oraz wniesienia skargi do GI RODO na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych; wniesienie żądania usunięcia danych osobowych uniemożliwia realizację praw i uprawnień oraz obowiązku szkolnego ucznia;
  6.  Przetwarzane dane osobowe udostępniane są tylko w ramach prowadzonych postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa;
  7.  Podczas przetwarzania danych osobowy w celach, o których mowa w pkt 3, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

 Dyrektor